top of page
insta4 (160 of 247).JPG

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nando Foto

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten en diensten van Nando Foto. 

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle producten en diensten die Nando Foto aanbiedt, tenzij andere afspraken zijn gemaakt tussen de Wederpartij en Nando Foto.

1.2 Bij het aangaan van een samenwerking met Nando Foto geeft de Wederpartij Nando Foto volledig de vrijheid om de opdracht naar diens creativiteit, stijl en inzicht uit te voeren, naast de vooraf gemaakte afspraken.

1.3 De Wederpartij geeft akkoord dat Nando Foto het recht heeft om alle beelden naar redelijkheid voor commercieel gebruik te verspreiden via eigen website, sociale media, nieuwsuitingen etc. zonder daarbij de Wederpartij op de hoogte te brengen.

 

2. Levering

2.1 Binnen 14 dagen na het uitvoeren van de opdracht worden alle eindproducten digitaal aangeleverd, via een persoonlijke en afgeschermde link naar een website of via e-mail.

2.2 Binnen 7 dagen na levering heeft de Wederpartij het recht om een revisie naar redelijkheid aan te vragen, betreffende het opgeleverde eindproduct. Na deze periode wordt het eindproduct stilzwijgend gezien als goedgekeurd en kan de Wederpartij geen aanspraak meer maken op revisies.

2.3 Nando Foto maakt naar eigen inzicht en expertise een selectie van het gemaakte beeldmateriaal dat geschikt is. De Wederpartij kan geen beroep doen op het beeldmateriaal dat volgens Nando Foto niet geschikt is, tenzij Nando Foto hiermee instemt.

 

3. Factuur en betaling

3.1 Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet de betaling voltooid zijn.

3.2 Een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag moet minimaal binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht voldaan worden, en binnen 7 dagen na akkoord van de opdrachtbevestiging indien de afspraak verder dan 14 dagen in de toekomst ligt. Hiervan wordt een aparte factuur meegestuurd met de opdrachtbevestiging.

3.3 Buiten een straal van 15 kilometer vanaf Leeuwarden wordt €0.34 incl. btw aan reiskosten per kilometer gerekend.

 

4. Auteursrecht en publicaties

4.1 Het auteursrecht van al het gemaakte beeldmateriaal zal ten allen tijde rusten bij Nando Foto. De Wederpartij koopt het recht om een digitaal exemplaar van het beeldmateriaal te gebruiken ten behoeve van de overeengekomen opdracht, niet het auteursrecht hiervan.

4.2 De Wederpartij dient zich te houden aan de afspraken zoals vermeld in de vooraf overeengekomen licentie. Voor publicaties dient de Wederpartij vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Nando Foto, waarbij de afspraken van de betreffende licentie in acht worden genomen, tenzij dit in de licentie anders is vermeld.

4.3 De Wederpartij heeft de plicht om bij elke publicatie een duidelijke melding te maken van de auteur, Nando Foto, middels de tekst: “foto/video door: www.nandofoto.nl” en daarbij de bedrijfspagina van Nando Foto te taggen in het bericht(Instagram: https://www.instagram.com/_nandofoto en Facebook: www.facebook.com/nandofotografie), tenzij dit in de licentie anders is vermeld.

4.4 In geen enkel geval is het toegestaan om beeldmateriaal voor publicatie aan te passen of te wijzigen, in welke vorm dan ook.

4.5 Het recht om beeldmateriaal te gebruiken volgens de bijpassende licentie berust alleen bij de Wederpartij. Op geen enkele manier kan de Wederpartij dit recht verkopen of overdragen aan een andere partij.

4.6 Het beeldmateriaal mag niet voor andere doeleinden en op andere platforms gebruikt worden, zonder nadrukkelijke toestemming van Nando Foto. 

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Nando Foto is niet aansprakelijk voor schade aan de Wederpartij, voortvloeiend uit het openbaar maken/publiceren van het gemaakte werk, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid vanuit Nando Foto.

5.2 De Wederpartij gaat op eigen risico akkoord met de opdracht, waarbij de Wederpartij zelf aansprakelijk is voor geleden schade aan zichzelf of eigendommen, voor, tijdens of na het uitvoeren van de opdracht.

5.3 De aansprakelijkheid van Nando Foto voor vermogensschade en immateriële schade is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid vloeit.

 

6. Annuleringen en klachten

6.1 Annuleringen dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de opdracht doorgegeven te worden, waarbij Nando Foto het recht op de aanbetaling behoudt.

6.2 Bij annuleringen vanuit de Wederpartij binnen 48 uur is Nando Foto genoodzaakt om de aanbetaling plus 25% van de totale kosten te rekenen. Bij annuleringen binnen 24 uur is dit de aanbetaling plus 50% van de totale kosten.

6.3 Indien de Wederpartij de afspraak annuleert en verplaatst binnen deze tijdsvakken dan behoudt Nando Foto het recht op de aanbetaling en wordt deze hierna nogmaals gefactureerd.

6.4 Indien de Wederpartij niet op komt dagen zonder Nando Foto op de hoogte te brengen, is Nando Foto genoodzaakt om het volledige bedrag van de opdracht te rekenen, zonder dat de Wederpartij hiervoor enige vorm van tegenprestatie krijgt.

6.5 De Wederpartij reserveert een tijdslot van Nando Foto om de opdracht te voltooien, niet het recht op een volledig eindresultaat. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het voldoende voorbereiden van de afspraak en werkplek. Indien Nando Foto tijdens de afspraak (ernstige) hinder ondervindt door ontstane omstandigheden vanuit de Wederpartij of diens omgeving, dan heeft Nando Foto geen verplichting om langer te blijven dan het afgesproken tijdslot of tot de opdracht volgens afspraak voltooid is.

6.6 Is het ten tijde van de afspraak onverwacht slecht weer dan kunnen de Wederpartij en Nando Foto samen besluiten om de afspraak kosteloos te verplaatsen.

6.7 Bij annuleringen vanuit Nando Foto binnen 48 uur krijgt de Wederpartij de aanbetaling terug en hoeft de Wederpartij bij een verplaatsing van de afspraak nog maar 75% van het oorspronkelijke totaalbedrag te voldoen.

 

7. Licenties

7.1 Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk of via e-mail verleend in de vorm van een licentie.

7.2 De Wederpartij kiest vooraf een licentie die bij de wensen van de Wederpartij past. De kosten hiervoor zullen op de offerte en factuur vermeldt worden.

7.3 Een licentie kan, tegen de bijpassende vergoeding, altijd door de Wederpartij opgewaardeerd worden. Dit kan alleen schriftelijk of via e-mail, waarbij de licentie pas van kracht is op het moment dat de vergoeding hiervoor aan Nando Foto voldaan is.

7.4 Indien tussen Nando Foto en de Wederpartij niets afgesproken is met betrekking tot een licentie, geldt dat de Wederpartij het recht tot eenmalig gebruik van het beeldmateriaal, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel of wijze, zoals vooraf afgesproken is tussen Nando Foto en de Wederpartij.

7.5 Een licentie is uitsluitend gebonden aan de Wederpartij en is niet overdraagbaar. Wederpartij is hierbij ook niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

7.6 Indien de Wederpartij niet wenst dat het eindproduct door Nando Foto gebruikt kan worden ten behoeve van eigen portfolio, social media of acquisitie, terwijl een dergelijk portfoliostuk waardevol is voor de acquisitie van nieuwe opdrachten voor Nando Foto, dan is het mogelijk om dit af te kopen middels een vergoeding van 150% van het totaalbedrag van de opdracht, bovenop het gefactureerde bedrag van de opdracht.

8. Inmetingen van woningen ten behoeve van woningverkoop

8.1 De afnemende partij draagt zelf de verantwoordelijkheid om alle door Nando Foto opgeleverde producten (meetrapport, plattegronden) volledig en grondig te controleren op eventuele fouten, alvorens publicatie van genoemde producten.

8.2 Nando Foto is tot maximaal 3x het honorarium van de opdracht aansprakelijk voor eventuele directe schade. Indirecte schade valt buiten de aansprakelijkheid van Nando Foto.

8.3 Tot maximaal 4 jaar na beëindiging van de opdracht is eventuele schade te verhalen.

9. Uitzonderlijke tarieven

9.1 Opdrachten die doordeweeks (ma-vr) na 18:00 en op zaterdag door Nando Foto worden uitgevoerd vallen onder het tarief van 140%.

9.2 Opdrachten die op zondag door Nando Foto worden uitgevoerd vallen onder het tarief van 165%

9.3 Voor spoedopdrachten die op zeer korte termijn uitgevoerd moeten worden wordt het factuurbedrag verhoogd met €110,- Excl. BTW 

bottom of page